สผส. ระดมสมองจัดทำข้อมูลสร้างระบบติดตามงานของกรมป่าไม้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลได้ร่วมประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สผส. ได้ชี้แจงถึงแนวทาง การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ที่ถูกต้องให้หน่วยงานนำไปปรับปรุง และจัดทำให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปจัดทำชุดคำสั่ง (Function) เพื่อนำไปใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.