สผส. นำระบบประชุมออนไลน์เร่งรัดติดตามผลงานสจป. ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สผส. ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.