สผส.ติดตามผลการดำเนินงาน สจป. ที่ 2 (เชียงราย) ผ่านระบบ VDO Conference

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการ
ส่วนติดตามและประเมินผล ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว สผส. ได้ซักถามถึงผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.