สผส.ติดตามผลการดำเนินงาน สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่) ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ
โดยส่วนติดตาม และประเมินผล ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว สผส.ได้ชี้แจงและ
สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของภารกิจการติดตามและประเมินผล รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.