สผส. จัดประชุมทางไกลมุ่งแจงวิธีการ จัดทำข้อมูลรอบ 6 เดือน ของกรมป่าไม้

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ
โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแบบติดตาม
ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดยมีผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
(อุดรธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่ 13 สาขานราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศชั้น 3 อาคารเทียมคมก
ฤส กรมป่าไม้

  จากการประชุมดังกล่าว สผส. ได้ชี้แจงรายละเอียดถึงวิธีการจัดทำแบบติดตาม
ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ รอบ 6 เดือน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน