ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รอบ 6 เดือน )

Posted in หนังสือเวียน/ประกาศ.