ปม.ร่วมทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

      กรมป่าไม้ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธาน และนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานในการประชุม

Posted in คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ, คณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้.