ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

Posted in การติดตาม, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน/ประกาศ.