ขอเชิญประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม

Posted in รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ.