การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 โดยกิจกรรมที่ติดตามความก้าวหน้า ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
2.กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้
3.กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
4.กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
5.กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
6.กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

Posted in การติดตาม.