การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


สรุปการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ

การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายฯ