การติดตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

Posted in การติดตาม, การประสานการตรวจราชการ.