การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 10-14 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Posted in การประสานการตรวจราชการ.