กรอบแนวทางการตรวจราชการ ภายใต้แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองตรวจราชการ ที่ ทส 0206.3/ว648 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2561 เรื่องกรอบแนวทางการตรวจราชการ ภายใต้แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    -แบบรายงานผลการตรวจติดตาม ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
    -แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ