ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

นายอุทัย โห่ล์ทอง
ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

มีอำนาจหน้าที่

  1. ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ
  2. ประสานงานกับโครงการพระราชดำริของกรมป่าไม้ ในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ
  3. ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจติดตามงานขององคมนตรี กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มาตรวจติดตามโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในพื้นที่
  4. ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
  5. ประสานงานและการอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้ในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ รวมทั้งดูแลต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

– งานด้านสารบรรณ

– งานด้านการเงิน

– จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรทองานที่ได้รับมอบหมาย

  • ฝ่ายประสานงานโครงการ

– การเตรียมการรับเสด็จ และการดำเนินการในพิธีการต่างๆ

– ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– ติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษในพื้นที่

– ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือนร้อน กรณี ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่รับผิดชอบ

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  • ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

– ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ

– ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้

– รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

– ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ในเขตพื้นที่พิเศษ

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย