สขร.1


สขร1
ลำดับ เรื่อง รายละเอียด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2557  คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2557 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2557 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2557 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2557 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2557 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2557 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2557 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2557 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2556  คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2555  คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555  คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2555 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2554 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2554  คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2554 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2554 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2554 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2554 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม (เพิ่มเติม) 2554 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2554 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 คลิ๊ก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2554 คลิ๊ก