มาตรา 7


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๗ และมาตรา ๙
       มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๑)
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๒)
 (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๓)
 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๔)
 (๕)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
– ไม่มีข้อมูล –

รายงานโดย
นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้