31 มกราคม 2567 ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตาก   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช […]

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก