ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี


นายชำนาญ สมบัตินิมิตร
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี

ที่ตั้ง : 361 ถนนดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร.08 7008 6820