โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ


ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โดเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 100 ไร่
  2. โครงการส่งเสริมปลูกไม้ในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 400 ไร่
  3. โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 100 ไร่
    สนใจติดต่อ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โทร 032473526