เกี่ยวกับหน่วยงาน


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ความเป็นมา

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 47/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 เรื่อง ให้จัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 361 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และให้มีศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัด 4 ศูนย์ ได้แก่

 1. ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์
 2. ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม
 3. ศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร
 4. ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ใส่ใจประชาชนบนรากฐานนวัตกรรม และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

 • การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
 • การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการในทุกระดับ
 • การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ

คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 956/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักงานป่าไม้ (สาขา)

อำนาจหน้าที่

(ก) จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้านเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ดังนี้
1. ส่วนอำนวยการ

 1. ส่วนอำนวยการ
 2. ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
 3. ส่วนจัดการป่าชุมชน
 4. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 5. ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
 6. ส่วนโครงการพระราชดำริ

ศูนย์ป่าไม้ภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

 1. ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์
 2. ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม
 3. ศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร
 4. ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3096/2566 เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) (เพิ่มเติม) ให้จัดตั้ง

 1. ส่วนการอนุญาต