🙍🏼 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ดำเนินการแจ้งเวียนกำชับหน่วยงานในสังกัด ให้ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นการต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อน การวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เนื่องจากบุคลากรทุกระดับ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์การ โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ประกอบด้วยนโยบาย 4 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการบริหารงานบุคคล

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร

3.ด้านการรักษาวินัยของบุคลากร

4.ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดยมีแนวทางปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้มีการดำเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ ตามกฎระเบียบ เพื่อสรรหาคนดีคนเก่งมาปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ การรักษาวินัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ และส่งเสริมให้บุคลากรของกรมป่าไม้ มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ฉบับดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย ก่อนให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยมีการดำเนินการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

➲ ด้านการบริหารบุคคล
กรมป่าไม้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล อย่างเป็นระบบ ตามกฎระเบียบ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล ในการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งคนดีคนเก่งในการปฏิบัติงานโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมป่าไม้รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กร และการจัดอัตรากำลังที่เหมาะสม โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1.การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา ในกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่ ก.พ. กำหนด
2. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน 21 อัตรา

3. การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับ

กรมป่าไม้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ซึ่งดำเนินการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและอย่างต่อเนื่อง

➲ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา ในกรมป่าไม้
2. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

➺ 2.1 เกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

➺ 2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง


3. หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้

➲ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
1. แนวทางการดำเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส สังกัดกรมป่าไม้
3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ (ว20783)

➲ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
1. คู่มือและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมป่าไม้

2. การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

➲ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมป่าไม้ และแนวทาง ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรมป่าไม้

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้

3. แนวทางปฏิบัติการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้

4. คู่มือระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้

➲ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1. แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) และ เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรมป่าไม้

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร


➺ ประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

➺ หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้มีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารกรมป่าไม้ทราบ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบและนำไปใช้ในการบริหารการปฏิบัติราชการต่อไป ซึ่งประกอบด้วยรายงาน ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. รายงานสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพอบรมบุคลากรของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563