ส่วนการเจ้าหน้าที่

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ว 10/2548)
ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักบริหารกลาง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
(ว 10/2548) ครั้งที่ 1/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
(ว 10/2548) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้าย/โอน/โอนสับเปลี่ยนตำแหน่ง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม การนับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของกรมป่าไม้

ภาพกิจกรรม