ส่วนการเจ้าหน้าที่
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ การขอรับเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ