1.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2.แบบฟอร์มการมอบหมายงาน PM 1-3 3.แบบเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 5.แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.) และเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมป่าไม้