ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ


กองการอนุญาต…ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใน link หรือสแกน qr – code ตามรูปภาพนี้ค่ะ

๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. … (มาตรา ๑๓/๑)

๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. … (มาตรา ๑๖)