ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. …


กรมป่าไม้…ขอเชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. … ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใน link หรือสแกน qr – code ตามรูปภาพนี้ค่ะ

ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. …