ผู้บริหารภายในกองการอนุญาต


นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

นางสาวกุลธิดา คำใจ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

122

นายประยุทธ  เสี้ยวยิ้ม

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

รังษี ผ่องสว่าง

นายรังษี ผ่องสว่าง

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

 

นายสมภพ อุ่นใจ

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ

ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณา

การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ