ตัวชี้วัด


ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการบริการด้านอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์ 6 พื้นที่ป่าไม้ และการอนุญาตไม้ และของป่า

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ

ตัวชี้วัดที่ 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช่ ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจําปี”

ตัวชี้วัดที่ 9  ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแล องค์การที่ดี

ตัวชี้วัดที่ 10  ระดับความสําเร็จของความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ