หน่วยงานภายใน


1.ส่วนอำนวยการ

2.ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

3.ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

4.ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

5.ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้