หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง ภายในกองการอนุญาต


ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

คำสั่งจัดหน่วยงานภายในกองการอนุญาต

คำสั่งปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

คำสั่งเวรอัคคีภัย