รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมเร่งรัดการดำเนินการ กรณี ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566