กฏหมาย/ประกาศกรมป่าไม้/ระเบียบ


ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มาตรา 13)

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มาตรา 16)

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มาตรา 20)

คำสั่ง

เรื่อง ปรับปรุงการจัดหน่วยงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักการอนุญาต

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้

กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฏกระทรวง 60

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศกรมป่าไม้ กําหนดแบบคําขออนุญาตทําไม้ แบบใบรับคําขอ แบบใบอนุญาตทําไม้ฯ2560

                หนังสือกรมป่าไม้ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

               ขอรับแบบพิมพ์ใบอนุญาตทำไม้

              แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

             หนังสือขอหารือการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า จากทสจ เพชรบุรี

ประกาศกรมป่าไม้

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามประเภท ก.ในที่ดินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือที่ดินของรัฐ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุจำเป็น