จัดซื้อจัดจ้าง


  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 2120 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการอนุญาต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.66

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.66

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.66

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.67

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.67

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.67

 

  

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนารจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 นก 8161 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฟิลม์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม.และหมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.65

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.65

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.66

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.66

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.66

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 นก 8161 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 นก 8161 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 2120 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 2120 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้ประโยชน์ใขเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ กองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 5/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ออกตามความในมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ครั้งที่ 11/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำตรายางจำนวน 19 รายการ 26 อัน ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำตรายางจำนวน 12 รายการ 16 อัน ของส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4446 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4449 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม. ของกองการอนุญาตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการอนุญาต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17)
ครั้งที่ 6/2564 และการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น (มาตรา 19) ครั้งที่ 7/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง
ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ ของกองการอนุญาต
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17)
ครั้งที่ 5/2564 และการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น

(มาตรา 19) ครั้งที่ 6/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17)
ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น
 (มาตรา 19) ครั้งที่ 5/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น (มาตรา 19) ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4446 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ครั้งที่ 3/2564 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ครั้งที่ 3/2564 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 14 อัน ของส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ กองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ.4 หรือพิมพ์งานทั่วไป ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องปฏบัติงานของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ครั้งที่ 2/25654 และการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น (มาตรา 19) ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 20 อัน ของส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ของกองการอนุญาต โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมพิจารณาให้ความเห้นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น (มาตรา 19) ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการอนุญาต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 2120 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 30 อัน ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 2120 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม. ของสำนักการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 นก 8161 กทม. ของสำนักการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม. ของสำนักการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการของสำนักการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 64

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 64

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 63

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 63

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 63

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักการอนุญาต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4446 กทม. และหมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4449 กทม.

20200519_075011

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม.

20200519_075041

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ฯ

20200415_090250

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงาน สขร. การจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 63

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 10 อัน

IMG_20190731_0001ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน

IMG_20190731_0002ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

IMG_20190731_0003ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและซ่อมรถราชการหมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม.

IMG_20191022_0001ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ

IMG_20191022_0002ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

IMG_20191022_0003ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

IMG_20191022_0004ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม

IMG_20191022_0005ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

IMG_20191022_0006ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4

IMG_20191022_0007ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นRoll up และแผ่นBack drop ในการจัดนิทรรศการงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

IMG_20191022_0008ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม.

IMG_20191022_0009ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

IMG_20191022_0010ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

IMG_20191022_0011ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม

IMG_20191022_0012ดาวน์โหลด

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17)
ครั้งที่ 6/2564 และการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น (มาตรา 19) ครั้งที่ 7/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง
ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ ของกองการอนุญาต
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17)
ครั้งที่ 5/2564 และการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น

(มาตรา 19) ครั้งที่ 6/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17)
ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น
 (มาตรา 19) ครั้งที่ 5/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

− ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น (มาตรา 19) ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4446 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ครั้งที่ 3/2564 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ครั้งที่ 3/2564 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 14 อัน ของส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ กองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ.4 หรือพิมพ์งานทั่วไป ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องปฏบัติงานของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ครั้งที่ 2/25654 และการประชุมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น (มาตรา 19) ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 20 อัน ของส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ของกองการอนุญาต โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมพิจารณาให้ความเห้นทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น (มาตรา 19) ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการอนุญาต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 2120 กทม. ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 30 อัน ของกองการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 2120 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม. ของสำนักการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 นก 8161 กทม. ของสำนักการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม. ของสำนักการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการของสำนักการอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 64

 

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 64

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 63

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 63

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 63

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักการอนุญาต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4446 กทม. และหมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4449 กทม.

20200519_075011

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม.

20200519_075041

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ฯ

20200415_090250

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงาน สขร. การจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 63

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 10 อัน

IMG_20190731_0001ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน

IMG_20190731_0002ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

IMG_20190731_0003ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและซ่อมรถราชการหมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม.

IMG_20191022_0001ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ

IMG_20191022_0002ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

IMG_20191022_0003ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

IMG_20191022_0004ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม

IMG_20191022_0005ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

IMG_20191022_0006ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4

IMG_20191022_0007ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นRoll up และแผ่นBack drop ในการจัดนิทรรศการงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

IMG_20191022_0008ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม.

IMG_20191022_0009ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

IMG_20191022_0010ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

IMG_20191022_0011ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม

IMG_20191022_0012ดาวน์โหลด