คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือระบบ database

 pptปฏิรูปDatabase

คู่มือระบบAnuyarT

 ระบบAnuyarT

คู่มือส่วนอนุญาตไม้และของป่า

 การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

คู่มือส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

 คู่มือเจ้าหน้าที่รัฐในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับร่าง)

 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อทำเหมืองแร่ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา16) (ส่วนภูมิภาค)

 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17) (ส่วนภูมิภาค)

 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภำยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (ส่วนภูมิภาค)

 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ส่วนภูมิภาค)

 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อทำเหมืองแร่ (ส่วนภูมิภาค)

คู่มือส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

 -การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

คู่มือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถำนที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในส่วนภูมิภาค

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าและการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่ เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนภูมิภาค

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

 การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

 การอนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในส่วนภูมิภาค