เกี่ยวกับหน่วยงาน


1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของสำนัก

2) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย