หน่วยงานภายใน


1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

2) ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

3) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ