ฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุ


ปฏิบัติและรับผิดชอบงานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย