Skip to content

“ไม้ยืนต้น” หลักประกันทางธุรกิจ

“ไม้ยืนต้น”

ไม้ยืนต้นที่เราปลูก คืนประโยชน์ให้เราได้ …

เพราะไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตาม QR Code ด้านล่างนี้

Skip to content