วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการป่าไม้

ตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข

ของปวงชนอย่างยั่งยืน รวดเร็ว

และทันต่อสถานการณ์

————————————————————————–

พันธกิจ

1. ดำเนินงานสนองงานพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2. สำรวจ วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูล และบริหารจัดการโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

3. บูรณาการงานโครงการพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน