Skip to content

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชนอย่างยั่งยืน รวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์

————————————————————————–

พันธกิจ

     1. ดำเนินงานสนองงานพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
     2. สำรวจ วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูล และบริหารจัดการโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
     3. บูรณาการงานโครงการพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

Skip to content