ติดต่อหน่วยงาน

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (02) 561 4292-3
ส่วนอำนวยการ  5103
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ 5059
ส่วนประสานงานโครงการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ 5060
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 5060
โทรสาร : (02) 579 2740