คำสั่งปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๖๗๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า (คำสั่ง สสป.๒๗/๒๕๖๖)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๐๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (คำสั่ง กปม.๓๑๙๓-๓๑๙๖/๒๕๖๖)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๔๑๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (คำสั่ง กปม. ๒๙๒๑/๒๕๖๖)