แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี (สิงหาคม 2561) แปลงที่ 4