แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง (กรกฎาคม 2561) แปลงที่ 2