แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร แปลงที่ 22