แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ แปลงที่ 21 (2)