แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน แปลงที่ 12