แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์) แปลงที่ 1