สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 4