สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 3